İzmir'in Merkezi ALSANCAK'tayız.
İş Sağlığı Ve Güvenli̇ği̇ Eği̇ti̇mi̇
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Çalışanların Sağlığı ve İş Yerlerinin Güvenliği İçin Temel Adım

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerindeki çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla alınan önlemleri ve düzenlemeleri kapsayan kritik bir konudur. İş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, çalışanların performansını artırırken iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi de bu sürecin temel adımlarından biridir. Bu makalede, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin önemini, içeriğini ve iş yerlerindeki rolünü inceleyeceğiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışanların iş yerindeki sağlık ve güvenlikle ilgili bilinç düzeyini artırmak ve olası tehlikelere karşı bilinçli ve güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak için verilen eğitimdir. Bu eğitim, iş yerinin faaliyet gösterdiği sektöre ve işin doğasına göre özelleştirilebilir. İş yerlerinde eğitim programları, işverenin yasal yükümlülüklerine uygun olarak düzenlenir ve çalışanların işe başlamadan önce ve düzenli aralıklarla katılmaları gerekebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İçeriği

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin içeriği, iş yerinin faaliyet gösterdiği sektöre, işin doğasına ve risk düzeyine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıdaki konuları içerebilir:

  1. İş Yerinin Tanıtımı: İş yerinin çalışma düzeni, acil çıkış noktaları, yangın söndürme ekipmanları gibi temel bilgilerin sunulması.

  2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi: Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliğinin önemi hakkında bilgi verilerek, iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın neden gereklilik olduğunun anlatılması.

  3. Risk Değerlendirmesi: İş yerindeki potansiyel risklerin değerlendirilmesi ve bu risklerin nasıl minimize edileceği hakkında bilgi verilmesi.

  4. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD): İş yerinde kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların ne olduğu, nasıl kullanılacağı ve neden önemli olduğu konusunda eğitim verilmesi.

  5. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: İş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri, önlenmesi ve iş yerinde olası tehlikelere karşı nasıl tedbir alınacağı hakkında bilgi sunulması.

  6. Acil Durumlar ve İlk Yardım: Acil durumların nasıl yönetileceği ve ilk yardım uygulamalarının nasıl yapılacağına dair eğitimlerin verilmesi.

  7. Eğitim Sıklığı ve Güncellenmesi: İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ne sıklıkta düzenleneceği ve çalışanların bilgilerinin nasıl güncelleneceği konusunda bilgilendirme yapılması.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Rolü

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlik bilincini artırarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmeye yardımcı olur. İş yerlerinde güvenli çalışma alışkanlıklarının oluşmasını sağlar ve çalışanların riskleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur. Yasal düzenlemelere uygun eğitim programları düzenlenerek iş yerlerinin yasal standartlara uyum sağlaması sağlanır.

Sonuç

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş yerlerindeki çalışanların sağlık ve güvenlik bilincini artıran önemli bir adımdır. Çalışanların işe başlamadan önce ve düzenli aralıklarla bu eğitimlere katılmaları, güvenli çalışma alışkanlıklarının oluşmasına ve iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesine katkı sağlar. İş yerleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle çalışanların sağlığını korurken aynı zamanda yasal yükümlülüklerini de yerine getirmiş olurlar.

 

 

Egem OSGB merkeze başvuran adayların işe giriş öncesi İSG süreci işe giriş sağlık raporu ve İSG eğitimleri tamamlanarak, tek merkezden sonuçlandırılmaktadır.
Egem OSGB Merkezi’mizde, çalışan adaylarınıza "Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini veriyor,işe başlar başlamaz olası kazalara karşı önlem alınmasını sağlıyoruz.
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
MADDE 6 –(1) (Değişik: RG-24/5/2018-30430) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.
(2) (Değişik: RG-24/5/2018-30430) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.
(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri,korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
(6)Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(7) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, Ek1’de yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda üçüncü fıkra hükümlerine uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur.
Bu çalışanların temel eğitimleri, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre dördüncü fıkrada belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir.
İşveren bu çalışanları ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitir.
Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi
MADDE 7 –(1) İşyerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.
(2) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.
(3) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyerinin işvereni sorumludur. Ancak işverenin kabul etmesi halinde çırak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kursları temel eğitim yerine geçer.

Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...