İzmir ve Manisa'dayız.
Ri̇sk Anali̇zi̇
Risk Analizi
Risk Analizi

Risk Analizi: Olası Tehlikeleri Tanımak ve Önlem Almak İçin Kritik Bir Adım

Gerek iş yerlerinde gerekse günlük hayatta birçok alanda çeşitli risklerle karşılaşmak mümkündür. İş kazaları, doğal afetler, sağlık sorunları gibi birçok tehlikenin önüne geçmek ve olası zararları minimize etmek için risk analizi, hayati bir öneme sahiptir. Risk analizi, potansiyel tehlikeleri belirleyerek, riskleri değerlendirerek ve uygun önlemleri alarak daha güvenli bir çalışma ve yaşam ortamı oluşturmak için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu makalede, risk analizinin ne olduğunu, önemini ve nasıl uygulandığını inceleyeceğiz.

Risk Analizi Nedir?

Risk analizi, bir faaliyetin veya durumun potansiyel tehlikelerini ve olası zararları belirlemek için yapılan sistematik bir değerlendirmedir. Bu süreçte, olası tehlikeler tanımlanır, risk düzeyi hesaplanır ve uygun önlemler alınarak risklerin kontrol altına alınması sağlanır. Risk analizi, iş yerlerindeki çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, projelerin başarısını artırmak, acil durumlara hazırlıklı olmak gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Risk Analizinin Önemi

Risk analizinin önemi birçok açıdan vurgulanabilir:

  1. Tehlikelerin Belirlenmesi: Risk analizi, mevcut ve potansiyel tehlikelerin belirlenmesini sağlar. Bu sayede olası riskler önceden tespit edilir ve önlem alınarak ciddi olayların önüne geçilir.

  2. Öncelik Belirleme: Risk analizi, belirlenen tehlikelerin önem sırasına göre değerlendirilmesini sağlar. Böylece, acil önlem alınması gereken tehlikeler belirlenerek öncelikli olarak çözümlenir.

  3. Maliyet ve Verimlilik: Risk analizi, iş yerlerine veya projelere uygulanacak önlemlerin maliyetini ve etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olur. Bu sayede kaynakların verimli kullanılması sağlanır.

  4. Kurumsal Sorumluluk: Risk analizi, işverenlerin ve kurumların yasal ve etik sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur. Çalışanların sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti gibi konularda uygun önlemlerin alındığı gösterilir.

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk analizi genellikle aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

  1. Tehlikelerin Tanımlanması: İlgili alan veya faaliyetle ilgili mevcut ve potansiyel tehlikelerin belirlenmesi.

  2. Risk Değerlendirmesi: Tanımlanan tehlikelerin olasılığı ve etkilerinin değerlendirilmesi. Risk düzeyi hesaplanır.

  3. Önlemlerin Belirlenmesi: Olası riskleri minimize etmek veya ortadan kaldırmak için uygun önlemlerin belirlenmesi.

  4. Önceliklendirme: Belirlenen önlemlerin önem sırasına göre önceliklendirilmesi ve acil önlem alınması gereken risklerin tespit edilmesi.

  5. Önlem Uygulama ve Takip: Belirlenen önlemlerin uygulanması ve etkinliğinin takip edilmesi.

Sonuç

Risk analizi, potansiyel tehlikeleri tanımak ve uygun önlemler alarak riskleri minimize etmek için kullanılan kritik bir adımdır. İş yerlerinde, projelerde, günlük hayatta veya herhangi bir alanda risklerle karşılaşmak kaçınılmazdır, ancak risk analizi ile bu risklerin etkileri kontrol altına alınabilir. Risk analizinin sistematik ve etkili bir şekilde uygulanması, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına ve başarıya ulaşmaya katkı sağlar.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
İşveren yükümlülüğü MADDE5 – (1)
"İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır."
Egem OSGB olarak ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’’ kapsamında risk analizlerinizde deneyimli İsg profesyonellerimiz ile doğru, hızlı, tespitler, çözümsel ve sürdürülebilir öneriler ile yanınızdayız
Tehlikelerin tanımlanması
MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
a) İşyeri bina ve eklentileri.
b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
c) Üretim süreç ve teknikleri.
ç) İş ekipmanları.
d) Kullanılan maddeler.
e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
i) İşyerinin teftiş sonuçları.
j) Meslek hastalığı kayıtları.
k) İş kazası kayıtları.
l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
m) Ramak kala olay kayıtları.
n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
p) Acil durum planları.
r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.
(2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.
(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.
(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...