İzmir'in Merkezi ALSANCAK'tayız.
Aci̇l Durum Eylem Planı
Acil Durum Eylem Planı
Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı: Beklenmedik Durumlara Hazırlıklı Olmak

Hayatımızda, iş yerlerinde veya diğer çeşitli alanlarda acil durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Doğal afetler, yangınlar, kaza, salgın hastalıklar gibi beklenmedik olaylar, her an meydana gelebilir ve hayatı veya işleri tehlikeye atabilir. Bu nedenle, acil durum eylem planı, acil durumlara hazırlıklı olmak, etkili müdahale sağlamak ve zararları minimize etmek için hayati bir öneme sahiptir. Bu makalede, acil durum eylem planının ne olduğunu, önemini ve nasıl hazırlanması gerektiğini inceleyeceğiz.

Acil Durum Eylem Planı Nedir?

Acil durum eylem planı, beklenmedik olaylar veya tehlikelerle karşılaşıldığında, hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için önceden hazırlanan bir plan ve talimattır. Bu plan, acil durumun türüne ve meydana geldiği ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, iş yerlerinde yangın durumunda yapılacaklar, doğal afetlere karşı alınacak önlemler veya salgın hastalıklara karşı alınacak tedbirler gibi farklı senaryolar için ayrı ayrı acil durum eylem planları hazırlanabilir.

Acil Durum Eylem Planının Önemi

Acil durum eylem planının önemi birçok açıdan vurgulanabilir:

 1. Hayat Kurtarma: Acil durum eylem planı, hızlı ve etkili müdahale sayesinde hayat kurtarabilir. Yangınlar, kaza durumları veya diğer acil durumlar saniyeler içinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Plan sayesinde doğru adımlarla hızlıca müdahale edilir ve can kayıpları önlenir.

 2. Zararların Minimize Edilmesi: Acil durum eylem planı, etkili önlemler sayesinde maddi zararları minimize etmeye yardımcı olur. Yangın, sel, deprem gibi olaylarda doğru eylemlerle hasarın boyutu azaltılabilir.

 3. Düzen ve Kontrol Sağlama: Acil durum eylem planı, kriz anlarında düzenin sağlanmasına ve kontrollü bir şekilde müdahale edilmesine olanak tanır. Panik ve karmaşanın önüne geçilerek etkili bir müdahale yapılır.

 4. Çalışanların Güvenliği: İş yerlerinde hazırlanan acil durum eylem planları, çalışanların güvenliğini korumayı amaçlar. Acil durumlarda çalışanlara ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi verir ve eğitimli bir şekilde müdahale etmelerini sağlar.

 5. İtibar ve Kurumsal Sorumluluk: Acil durum eylem planları, iş yerlerinin ve kurumların itibarını korumasına yardımcı olur. Hızlı ve etkili bir şekilde müdahale eden kurumlar, müşteriler ve çalışanlar nezdinde güvenilirliklerini artırır.

Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması

Acil durum eylem planının hazırlanması aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilir:

 1. Risk Analizi: Olası acil durum senaryoları ve risklerin belirlenmesi için bir risk analizi yapılır.

 2. Ekip Oluşturma: Acil durum eylem planını hazırlamak ve uygulamak için bir ekip oluşturulur. Bu ekip, farklı departmanlardan ve uzmanlıklardan kişilerden oluşabilir.

 3. Plan Oluşturma: Belirlenen acil durum senaryoları için ayrı ayrı eylem planları hazırlanır. Planlar, net ve anlaşılır bir dilde yazılır ve kolayca anlaşılabilir olmalıdır.

 4. Eğitim ve Tatbikatlar: Hazırlanan planlar, çalışanlara ve diğer ilgili kişilere eğitimler ve tatbikatlarla aktarılır. Bu sayede acil durum anında doğru ve etkili müdahale yapmaları sağlanır.

 5. Güncelleme: Planlar, zaman zaman gözden geçirilerek güncellenir. Kurumun yapısında veya risklerde meydana gelen değişikliklere uygun olarak planlar güncellenir.

Sonuç

Acil durum eylem planı, beklenmedik durumlarla karşılaşma olasılığı olan her ortamda önemli bir araçtır. Bu planlar sayesinde hayat kurtarılabilir, zararlar minimize edilebilir ve düzenli bir müdahale sağlanabilir. İş yerlerinde, evlerde ve diğer alanlarda acil durum eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması, sağlıklı, güvenli ve kontrollü bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlar.

 

 

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Acil durum planı /MADDE 7 –(1)

"Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır."

Egem OSGB olarak "İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik" kapsamında ,deneyimli İsg profesyonellerimiz ile hazırlanan doğru, hızlı, sürdürülebilir acil durum planları  ile yükümlülüklerinizin yerine gelmesini sağlıyoruz.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
 2. b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
 3. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

 1. d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
 2. e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
 3. f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
 4. g) (Değişik: RG-1/10/2021-31615) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları, müşteri ve ziyaretçiler ile işyerinde toplantı, seminer, konferans ve eğitim gibi toplu halde gerçekleştirilen faaliyetler için bulunan katılımcılar ve diğer kişilerin acil durumlar, tahliye planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

ğ) (Ek: RG-1/10/2021-31615) Acil durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların ve müdahale ekipmanlarının işyerinde belirlenmiş acil durumlara ve acil durum ekiplerinin görevlerine uygun olmasını sağlar.

(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...