İzmir'in Merkezi ALSANCAK'tayız.
İşe Gi̇ri̇ş Sağlık Raporu
İşe Giriş Sağlık Raporu
İşe Giriş Sağlık Raporu

Egem Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: İşe Giriş Sağlık Raporları ile Sağlıklı Geleceğe Adım Atın

İş hayatında çalışanların sağlığı, verimlilikleri ve genel refahları için büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir çalışan, iş yerindeki performansını arttırırken iş verimini de olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, işe giriş aşamasında sağlık kontrollerinin yapılması, hem çalışanın hem de işverenin yararına olan bir uygulamadır. İşte tam da bu noktada, İzmir ilinde faaliyet gösteren Egem Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi devreye girerek işe giriş sağlık raporu hizmetini sunmaktadır.

Egem Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

Egem Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, İzmir ilinde faaliyet gösteren uzman bir sağlık kuruluşudur. Amacı, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal düzenlemelere uyum sağlamasına ve çalışanların sağlık kontrollerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. İşe giriş sağlık raporu hizmeti, kuruluşun önemli bir bileşenidir ve çalışanların işe alınmadan önce sağlık durumlarını değerlendirmek için kullanılır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe giriş sağlık raporu, bir kişinin belirli bir işte çalışmaya uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan kapsamlı bir sağlık muayenesidir. Bu rapor, çalışan adayının fiziksel ve ruhsal sağlık durumunu değerlendirirken, varsa hastalık öyküsü ve sağlık riskleri hakkında bilgi sağlar. Böylece işveren, sağlıklı ve iş için uygun adayları işe alarak, çalışanların uzun dönemli sağlık sorunlarının önüne geçmiş olur.

Egem Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin İşe Giriş Sağlık Raporu Hizmeti

Egem Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, işe giriş sağlık raporu hizmeti kapsamında modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve alanında uzmanlaşmış sağlık personeliyle hizmet sunmaktadır. İşe alınacak adaylar, kuruluşun merkezine davet edilir ve kapsamlı bir sağlık muayenesine tabi tutulurlar. Bu muayene sırasında, adayın fiziksel sağlık durumu, tansiyon, kan değerleri, solunum fonksiyonları ve göz muayenesi gibi bir dizi test yapılır. Aynı zamanda adayın iş yapmasını engelleyecek kronik hastalıkları ya da potansiyel risk faktörleri de tespit edilir.

Sağlık Raporunun İşverene Faydaları

İşverenler için işe giriş sağlık raporunun pek çok faydası bulunmaktadır. Bu raporlar sayesinde:

  1. Sağlıklı ve uygun iş gücü seçilerek iş yerindeki verimlilik artar.
  2. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilir.
  3. Çalışanların iş kaynaklı sağlık sorunları erken dönemde tespit edilir ve tedavi edilerek uzun süreli izinlerin önüne geçilir.
  4. Çalışanların işe uygunluğu değerlendirilerek, işe alım sürecindeki riskler minimize edilir.
  5. Kurumun yasal düzenlemelere uyumu sağlanır ve olası yaptırımların önüne geçilir.

Sonuç

İzmir ilinde hizmet veren Egem Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, işe giriş sağlık raporu hizmetiyle hem işverenlerin hem de çalışan adaylarının sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşmasına ve çalışanların iş yerinde daha mutlu ve verimli olmasına olanak tanır. Egem Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin uzman ekibi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bölgede öncü bir sağlık kuruluşu olarak görev yapmaktadır.

 

 

4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında tüm çalışanların işe başlayabilmesi için işe giriş sağlık raporu alması zorunludur

 

6331 sayılı yasa / sağlık gözetimi / madde 15 /2

"tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz"

 

Egem OSGB olarak işe başlamadan önce merkezimize işe giriş sağlık raporu için yönlendirilen adaylara, işyeri hekimi tarafından yapılan risk analizine göre belirlenen, çalışacağı bölüme ve yapacağı işe uygun tetkikler yapılır. Ek-2 formu hazırlanır. Tetkikler ve yapılan fiziki muayene sonrası işyeri hekimi çalışan adayı ile ilgili nihai kararını Ek-2 formu kanaat ve sonuç bölümünde belirtir. İşyeri hekiminin kararı KVKK kapsamında ilgili kişilere mail yolu ile bildirilir.

İşyeri hekiminin ileri tetkik ve /veya ileri muayene istemesi durumunda da Egem merkez tarafından süreç yönetilmekte, sürecin sonunda oluşan işyeri hekimi nihai kararı mail ile yönlendirilmektedir.

Sonuç olarak, Egem merkeze başvuran adayın işe giriş muayene süreci profesyonel bir ekip tarafından, yapacağı işe uygun tetkiklerle, en kısa sürede, tek merkezden sonuçlandırılmaktadır.

 

6331 sayılı yasa

Sağlık gözetimi

MADDE 15 – (1) İşveren;

  1. a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak

sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

  1. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre

Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun

olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması

gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur

Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...