İzmir ve Manisa'dayız.
İş Yeri̇ Heki̇mi̇
İş Yeri Hekimi
İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi: Çalışan Sağlığının Koruyucusu ve İş Güvenliğinin Teminatı

İş yeri hekimi, çalışanların sağlığını korumak ve iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla görev yapan önemli bir sağlık profesyonelidir. İş sağlığı ve güvenliği açısından büyük bir öneme sahip olan iş yeri hekimleri, iş yerlerinde çalışanların sağlığını izlemek, önlem almak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için çeşitli faaliyetler yürütürler. Bu makalede, iş yeri hekimlerinin rolünü, sorumluluklarını ve iş yerindeki önemini inceleyeceğiz.

İş Yeri Hekimi Kimdir ve Ne İş Yapar?

İş yeri hekimi, tıp fakültesi mezunu ve iş sağlığı ve güvenliği alanında özel eğitim almış bir hekimdir. İş yerlerinde çalışanların sağlık durumunu izlemek, işle ilgili sağlık sorunlarını tespit etmek ve çalışanların sağlığını korumak için görev yapar. İş yeri hekimleri, iş yerindeki çalışma koşullarını değerlendirir ve işverene uygun tedbirler alması konusunda danışmanlık yapar. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili incelemeler yaparak, iş yerindeki riskleri azaltmaya yönelik önlemler geliştirir.

İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları

İş yeri hekimleri, çalışanların sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için bir dizi önemli sorumluluk üstlenir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 1. Sağlık Muayeneleri ve Tetkikler: İş yeri hekimleri, çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini gerçekleştirir. Bu muayenelerde çalışanların sağlık durumu değerlendirilir ve işte çalışmaya uygun olup olmadığına karar verilir.

 2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İncelemeleri: İş kazaları ve meslek hastalıkları meydana geldiğinde, iş yeri hekimleri olayları detaylı bir şekilde inceler. Bu incelemeler sonucunda benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için alınacak önlemleri belirler.

 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri: İş yeri hekimleri, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitir. Çalışanların riskleri anlamalarına ve güvenli çalışma yöntemlerini öğrenmelerine yardımcı olur.

 4. Sağlık Raporları ve Danışmanlık: İş yeri hekimleri, çalışanların sağlık raporlarını düzenler ve işverenlere sağlıkla ilgili konularda danışmanlık yapar. Aynı zamanda çalışanların işe uygunluğuna ve iş değişikliklerine uygunluğuna dair raporlar hazırlar.

İş Yeri Hekiminin İş Yerindeki Önemi

İş yeri hekimleri, çalışanların sağlığını koruyarak iş verimliliğini arttırır ve iş gücünün verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Sağlıklı çalışanlar, daha az iş kazası riski taşırlar ve iş yerindeki iş kazalarının ve hastalıkların önüne geçilmesine yardımcı olurlar. Ayrıca iş yeri hekimleri, iş yerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğini değerlendirerek işverenlere bu konuda danışmanlık yaparlar. Böylece, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum sağlanır ve çalışanların sağlığı korunmuş olur.

Sonuç

İş yeri hekimleri, çalışanların sağlığını korumak ve iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için hayati bir rol oynarlar. Sağlık profesyonelleri olarak iş yerlerinde çalışanların sağlığını takip eder, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçer ve işverenlere sağlık ve güvenlik konusunda danışmanlık sağlarlar. İş yeri hekimlerinin varlığı, hem işverenlerin hem de çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşır ve iş yerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunur.

 

İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, bakanlıkça belgelendirilmiş hekimlerdir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimiz’ce Çalışma Bakanlığı İSG Katip sözleşmesi ile ataması yapılan, işyeri hekimliği sertifikasına sahip, konusunda deneyimli işyeri hekimlerimiz 6331 sayılı yasa ve ekli yönetmeliklerde belirtildiği şekilde ve sürelerde atalı oldukları işyerlerinde çalışmaktadırlar. İşyeri hekimlerimiz işyerlerinde sağlık risk analizleri yaparak  işyerlerindeki riskleri belirlemekte, meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda işverenlere önerilerde bulunmaktadırlar.

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

MADDE 12– (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda,çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda,çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda,çalışan başına ayda en az 15 dakika

İşyeri hekimlerinin görevleri

 MADDE 15 – (1) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

 1. Rehberlik ve danışmanlık,
 2. Risk değerlendirmesi,
 3. Sağlık gözetimi;

             1) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

             2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

             3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

             4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

             5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

             6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

             7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,

             8) Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,

             9) Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.

             ç) Eğitim ve bilgilendirme

 1. d) İlgili birimlerle işbirliği.

 

Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...