İzmir'in Merkezi ALSANCAK'tayız.
İş Güvenli̇ği̇ Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı: İş Yerlerinin Güvenliğinin ve Çalışan Sağlığının Koruyucusu

Günümüzde iş güvenliği, iş yerlerinin verimliliği ve çalışanların sağlığı açısından büyük öneme sahip bir konudur. İş yerlerinde meydana gelebilecek kazaların ve tehlikeli durumların önüne geçmek, iş güvenliği uzmanlarının sorumluluğundadır. İş güvenliği uzmanları, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş yerindeki riskleri tespit etmek ve önlem almak için çeşitli faaliyetler yürütürler. Bu makalede, iş güvenliği uzmanlarının rolünü, sorumluluklarını ve iş yerlerindeki önemini inceleyeceğiz.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir ve Ne İş Yapar?

İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almış bir uzmandır. İş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla işverenlere danışmanlık yapar ve çeşitli görevler üstlenir. İş güvenliği uzmanları, iş yerlerinde meydana gelebilecek kazaları ve tehlikeli durumları önlemek için risk değerlendirmeleri yapar ve uygun önlemleri önerir. Aynı zamanda çalışanların iş güvenliği konusunda eğitilmesini sağlar ve iş yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarının uygun bir şekilde uygulanmasını denetler.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları

İş güvenliği uzmanlarının temel sorumlulukları şunlardır:

 1. Risk Değerlendirmesi: İş güvenliği uzmanları, iş yerlerindeki riskleri belirlemek için detaylı bir değerlendirme yaparlar. Bu değerlendirmeler sonucunda iş yerindeki olası tehlikeler ve riskli durumlar tespit edilir.

 2. Önlem Önerileri: İş güvenliği uzmanları, risk değerlendirmeleri sonucunda iş yerlerinde alınması gereken önlemleri belirler ve işverenlere önerilerde bulunur. Bu önlemler, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için alınmalıdır.

 3. Eğitim ve Farkındalık: İş güvenliği uzmanları, çalışanların iş güvenliği konusunda eğitilmesini sağlar ve farkındalık oluşturacak eğitim programları düzenler. Çalışanların güvenli çalışma yöntemlerini öğrenmeleri ve tehlikelere karşı bilinçlenmeleri için çaba gösterirler.

 4. İş Kazaları ve Olaylarının İncelenmesi: İş kazaları ve olayları meydana geldiğinde, iş güvenliği uzmanları olayları detaylı bir şekilde inceler ve nedenlerini araştırır. Bu incelemeler sonucunda benzer olayların önüne geçmek için alınacak önlemleri belirler.

İş Güvenliği Uzmanının İş Yerindeki Önemi

İş güvenliği uzmanlarının varlığı, iş yerlerinin güvenliğini ve çalışanların sağlığını korumada büyük bir etkiye sahiptir. Uzmanlar sayesinde iş yerlerindeki riskler belirlenir ve bu risklerin önüne geçmek için önlem alınır. İş güvenliği uzmanları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçer ve çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlarlar.

Ayrıca iş güvenliği uzmanları, işverenlere iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık yapar ve uygun önlemlerin alınmasını sağlarlar. Bu sayede iş yerlerindeki iş güvenliği standartlarına uyum sağlanır ve işverenler, yasal düzenlemelere uygun hareket etmiş olur.

Sonuç

İş güvenliği uzmanları, iş yerlerinin güvenliğini ve çalışanların sağlığını korumada önemli bir role sahiptir. Risk değerlendirmeleri yaparak iş yerlerindeki tehlikeleri belirler ve önlemler önerirler. Aynı zamanda çalışanları iş güvenliği konusunda eğitir ve iş kazalarıyla ilgili incelemeler yaparlar. İş güvenliği uzmanlarının iş yerlerinde varlığı, işverenlerin ve çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşır ve iş yerlerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunur.

 

 

Çalışma hayatının sürdürülebilirliği iş sağlığına, iş güvenliğine ve çevre konularına  verilen önemle yakından ilgilidir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı çalışanları korumak, işletme güvenliğini ve üretim güvenliğini sağlamaktır. İş Güvenliği Uzmanları İSG ‘nin en önemli aktörlerindendir.

Çalışma Bakanlığı İSG Katip sözleşmesi ile atamaları yapılan Ortak Sağlık Birimimizin deneyimli iş güvenliği uzmanları, atalı oldukları işyerlerinde 6331 sayılı yasa ve bağlı yönetmeliklere göre çalışmaktadırlar.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

 1. a) Rehberlik;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

 1. b) Risk değerlendirmesi;

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 1. c) Çalışma ortamı gözetimi;

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt,

 1. d) İlgili birimlerle işbirliği.

 

Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...