İzmir'in Merkezi ALSANCAK'tayız.
Di̇ğer Sağlık Personeli̇ Hi̇zmeti̇
Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti: Sağlık Sektöründeki Önemli Halkalar

Sağlık sektörü, sadece doktorlar ve hemşirelerden ibaret değildir. Sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için birçok farklı sağlık personeli görev yapar. Bu personel, hastanelerden kliniklere, sağlık merkezlerinden ev ziyaretlerine kadar çeşitli alanlarda çalışır. Bu makalede, diğer sağlık personeli hizmetinin ne olduğunu, görevlerini ve sağlık sektöründeki önemini inceleyeceğiz.

Diğer Sağlık Personeli Kimlerdir?

Diğer sağlık personeli, tıp eğitimi almış olmayan ancak sağlık hizmetleri sürecinde önemli roller üstlenen sağlık çalışanlarıdır. Bu kategoride birçok farklı meslek grubu yer alır ve her biri sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasına katkı sağlar. Bu personel arasında tıbbi sekreterler, tıbbi laboratuvar teknisyenleri, diyetisyenler, fizyoterapistler, psikologlar, radyoloji teknisyenleri, eczacılar, sosyal hizmet uzmanları ve daha birçok meslek dalı bulunmaktadır.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

Diğer sağlık personelinin görevleri, çalıştığı meslek dalına göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olurlar ve sağlık ekibinin önemli birer parçasıdır. İşte bazı diğer sağlık personelinin görevleri:

 1. Tıbbi Sekreterler: Tıbbi sekreterler, tıbbi kayıtların düzenlenmesi, randevu planlaması ve hastane ya da kliniklerdeki idari işlemlerin yürütülmesi gibi görevleri üstlenir. Hasta bilgilerinin güncellenmesi ve muhafaza edilmesi de tıbbi sekreterlerin sorumluluğundadır.

 2. Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri: Laboratuvar teknisyenleri, tıbbi testleri yürüterek teşhis sürecine katkı sağlarlar. Kan, idrar, doku ve diğer biyolojik örneklerin analizini yaparak doktorlara sonuçları sunarlar.

 3. Diyetisyenler: Diyetisyenler, hastaların veya bireylerin sağlıklı beslenme düzenleri oluşturmalarına yardımcı olurlar. Hastalıkların tedavisinde ve sağlıklı yaşamın desteklenmesinde doğru beslenmenin rolü büyüktür ve diyetisyenler bu konuda danışmanlık yaparlar.

 4. Fizyoterapistler: Fizyoterapistler, hareket kısıtlılığı yaşayan veya fiziksel yaralanmalara sahip olan hastalara rehabilitasyon ve tedavi hizmeti sunarlar. Tedavi planları hazırlayarak hastaların günlük yaşam aktivitelerini ve işlevselliğini arttırmaya çalışırlar.

 5. Psikologlar: Psikologlar, hastaların veya bireylerin zihinsel ve duygusal sağlığını değerlendirir ve tedavi ederler. Terapi seansları düzenleyerek psikolojik sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olurlar.

 6. Radyoloji Teknisyenleri: Radyoloji teknisyenleri, röntgen ve diğer görüntüleme yöntemlerini kullanarak hastaların teşhisini desteklerler. Bu görüntüleme yöntemleri, doktorların hastalıkları tespit etmelerine ve tedavi planlarını oluşturmalarına yardımcı olur.

 7. Eczacılar: Eczacılar, hastaların reçeteli ve reçetesiz ilaç ihtiyaçlarını karşılarlar. İlaçların doğru dozda ve doğru şekilde kullanılması için hastalara danışmanlık yaparlar.

 8. Sosyal Hizmet Uzmanları: Sosyal hizmet uzmanları, hastaların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını değerlendirirler. Hasta ve hasta yakınlarının sosyal hizmet kaynaklarından yararlanmalarına yardımcı olurlar.

Diğer Sağlık Personelinin Sağlık Sektöründeki Önemi

Diğer sağlık personeli, sağlık sektörünün önemli birer halkasıdır ve sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında büyük rol oynarlar. Sağlık hizmetlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, farklı uzmanlık alanlarındaki personelin işbirliği büyük önem taşır. Diğer sağlık personeli, sağlık ekibinin tamamlayıcı bir parçasıdır ve doktorlar ve hemşirelerle birlikte hastaların daha iyi bir sağlık hizmeti almasını sağlarlar.

Ayrıca diğer sağlık personeli, sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. Örneğin, tıbbi sekreterler hastane ve kliniklerdeki idari işlemlerin düzenlenmesine yardımcı olarak hasta akışının düzenlenmesine katkı sağlarlar. Tıbbi laboratuvar teknisyenleri, hızlı ve doğru test sonuçları sunarak hastalara daha hızlı teşhis ve tedavi imkanı sağlar

 

 

Diğer sağlık personelleri; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütümünde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ile koordineli çalışarak ekibe destek olurlar. 

 

Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile

Çalışma Usûl ve Esasları

MADDE 15 – (1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen unvana sahip kişilerden;

 1. a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,
 2. b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,
 3. c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

Diğer sağlık personelinin görevleri

MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 2. b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 3. c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

 1. d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 2. e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 3. f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 4. g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 1. a) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 2. b) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 3. c) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.
Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...