İzmir ve Manisa'dayız.
İşe Gi̇ri̇ş Ve Peri̇yodi̇k Tetki̇kler
İşe Giriş ve Periyodik Tetkikler
İşe Giriş ve  Periyodik Tetkikler

İşe Giriş ve Periyodik Tetkikler: Çalışan Sağlığının Önemi ve İş Güvenliği

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği, iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İşverenlerin ve çalışanların iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmeleri için bir dizi düzenlemeye uymaları gerekmektedir. Bu düzenlemeler arasında en önemlilerinden biri de "işe giriş ve periyodik tetkikler"dir. Bu makalede, işe giriş ve periyodik tetkiklerin önemini, amacını ve iş yerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkisini inceleyeceğiz.

İşe Giriş Tetkikleri

İşe giriş tetkikleri, bir çalışanın işe başlamadan önce sağlık durumunun değerlendirilmesini içerir. Bu tetkikler, işverenin çalışanın mevcut sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur ve işe alım sürecinin önemli bir parçasını oluşturur. İşe giriş tetkikleri genellikle işin niteliğine ve risk düzeyine bağlı olarak değişebilir. Bazı işlerde daha kapsamlı tetkikler yapılması gerekebilirken, diğer işlerde daha basit bir sağlık değerlendirmesi yeterli olabilir.

Bu tetkiklerde genellikle çalışanın tıbbi geçmişi, kronik rahatsızlıkları, alerjileri, ilaç kullanımı gibi bilgiler incelenir. Ayrıca, işe başlamadan önce bazı tıbbi testler yapılabilir. Bu tetkikler, çalışanların işe başlamadan önce sağlık sorunları varsa erken teşhis ve tedavi imkanı sağlar, iş yerinde oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçer ve çalışanların güvenliğini arttırır.

Periyodik Tetkikler

İşe giriş tetkikleri sadece çalışanın işe başlamadan önce değil, aynı zamanda çalışanın iş yerinde düzenli olarak sağlık durumunu takip etmek amacıyla periyodik olarak da yapılmalıdır. Periyodik tetkikler, çalışanların işteki sağlık durumunu gözlemlemek, işle ilgili olası sağlık sorunlarını belirlemek ve iş yerindeki sağlıklı çalışma koşullarını sürdürmek için önemlidir.

Bu tetkiklerin sıklığı yine işin niteliğine ve risk düzeyine bağlı olarak belirlenir. Özellikle tehlikeli işlerde çalışanlar daha sık periyodik tetkiklere tabi tutulurken, daha düşük riskli işlerde çalışanlar için daha seyrek yapılabilir. Periyodik tetkiklerde, işe giriş tetkiklerinde olduğu gibi tıbbi muayeneler ve testler uygulanır. Böylece, çalışanların işteki sağlık durumu düzenli olarak izlenir ve iş yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarına uyum sağlanır.

Sonuç

İşe giriş ve periyodik tetkikler, çalışanların iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için hayati öneme sahiptir. Bu tetkikler sayesinde çalışanların sağlık sorunları erken teşhis edilir ve önlem alınarak daha ciddi durumların önüne geçilir. Ayrıca, iş yerinde oluşabilecek sağlık sorunlarının belirlenmesi ve düzeltilmesi için de büyük bir fırsat sunar.

İşverenlerin işe giriş ve periyodik tetkiklere uygun bir şekilde önem vermesi, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumada büyük bir adım olacaktır. Aynı zamanda çalışanlar da kendi sağlıklarını önemsemeli ve bu tetkiklere düzenli olarak katılarak iş yerindeki sağlıklı çalışma ortamına katkıda bulunmalıdır. Böylece, işe giriş ve periyodik tetkiklerin sağladığı faydaların tam anlamıyla ortaya çıkacağı ve iş yerlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir hale geleceği unutulmamalıdır.

 

Alsancak’ta ve Manisa´da bulunan merkezimizde işe girişlerde ihtiyaç duyulan tüm tetkikler uzman kadrolarımız tarafından en kısa sürede yapılmaktadır. 

İşe giriş sağlık raporları kapsamında çalışan adaylarına ya da periyodik muayene kapsamında tetkik süresi gelen çalışanlara, ’İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen süreler içinde işyeri hekimi risk analizlerine göre yapacağı işe uygun olarak belirlenmiş olan tetkikler yapılır.

Aday veya çalışanlarınıza

*Akciğer grafisi

*Çift okuyucu raporlaması

*Odyometrik tetkik

*Solunum fonksiyon testi

*Kan grubu testi

*Tetanoz aşısı

*EKG

*Göz muayenesi

*İleri radyolojik tetkikler

*Hemogram

*Biyokimyasal kan tetkikleri

*Ağır metal paneli

*Bulaşıcı hastalık testleri

*İdrar tetkikleri

*Portör tetkikleri yapılabilmektedir.

 

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  1. c) Sağlık gözetimi;

1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

  1. a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
  2. b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
  3. c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile iş birliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

Randevu ve Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Hemen Arayın...