info@egemosgb.com.tr| +90 232 422 6646| +90 505 050 5349
 • İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak zorunda mıyız? Yaptırım var mı?

  Resmi Gazete’de 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için aylık 5.390 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktarda idari para cezası kesilmesini öngörüyor. • 50 kişi üzerinde çalışanınız varsa tehlike sınıfına bakılmaksızın 1 OCAK 2013 * • 50 kişinin altındaysa ve Tehlikeli ya da Çok Tehlikeli sınıfta bir işletmeyseniz 30 HAZİRAN 2013 • 50 kişinin altındaysa ve Az Tehlikeli sınıfta bir işletmeyseniz 30 HAZİRAN 2014tarihi itibariyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmanız gerekiyor. * 50 kişi üzerinde çalışanınız varsa tehlike sınıfına bakılmaksızın İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı halihazırda bulundurmanız gerekiyor.
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI konusunda bilgi alabilir miyiz?

   

  idari
  Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

 • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi arasındaki fark nedir?

  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; devamlı olarak en az 50 işçinin çalıştırıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde bünyesinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur. Ancak bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamının veya bir kısmının alınmasıyla da yerine getirilebilir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi ise bir veya birden fazla işyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını ve özel hukuk tüzel kişilerdir. 
 • Neden sertifikalı İlkyardımcı bulundurmak zorundayım?

  06/05/2002 tarihli İlk Yardım Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre (Değ: 18.03.2004 -25406 R.G.); tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.
 • Asıl işveren – Alt işveren ilişkisinin kurulma şartları nelerdir?

  27.09.2008 tarihli Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için; • Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
  • Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmalı ve asıl işe bağımlı olarak asıl iş sürdüğü müddetçe devam etmelidir.
  • Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.
  • Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
  • Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.